Responsive image
แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2564
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2564
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล(OIT) ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2564
** เข้าตอบแบบสอบถามได้เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด
ที่ โรงเรียน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) แบบรายงาน OIT